Badania termowizyjne urządzeń elektrycznych i rozdzielni


Większość towarzystw ubezpieczeniowych przy wystawianiu polisy ubezpieczeniowej oczekuje przedstawienia okresowego raportu z badania rozdzielnic elektrycznych. W dużej ilości przypadków raport stanowi podstawę do udzielania ubezpieczenia budynku i stanowi rabat dla całej polisy ubezpieczeniowej.

Kamera termowizyjna jest bardzo skutecznym narzędziem pozwalającym na przeprowadzenie koniecznych badań bez konieczności rozłączania rozdzielni. Cały zabieg wykonywany jest podczas normalnego funkcjonowania zakładu bez uciążliwych dla produkcji wyłączeń i przy standardowym obciążeniu wszystkich elementów elektrycznych.

Kontrolę termowizyjną wykonuje się na należących do użytkownika stacjach transformatorowych, innych rozdzielniach elektrycznych,
oraz różnego rodzaju urządzeniach elektrycznych i elektromechanicznych.

Badania termowizyjne urządzeń polegają na ocenie wielkości przyrostu temperatury w poszczególnych złączach elektrycznych, w przewodach i innych urządzeniach elektroenergetycznych w porównaniu do temperatury panującej we wnętrzu rozdzielni. Podczas dokonywanej analizy ważną informacją są również różnice temperatur jakie możemy wykryć pomiędzy poszczególnymi torami prądowymi, znaczne różnice świadczą o skrajnie różnych obciążeniach w rozdzielni.

Badania rozdzielnic zawsze prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z kamerą termowizyjną o dużej rozdzielczości. Tego typu kamery i doświadczony operator pozwalają na szybkie wykrycie różnego rodzaju usterek czy anomalii termicznych mogących oznaczać potencjalne ryzyko uszkodzenia, które często są źródłem kosztownych przestojów.
Rezultatem końcowym badania powinien być protokół potwierdzający spełnienie wymagania normy PN-EN ISO-IEC 17025. W protokole powinny być zawarte następujące informacje takie jak data i miejsce badania, nazwę i adres wykonawcy oraz klienta, a także wyniki inspekcji na które składa się szczegółowa dokumentacja fotograficzna wraz z opisem termicznym, oraz zestawienie wszystkich badanych rozdzielni wraz z ich analizą.